คณะกรรมการบริหารงานปัจจุบัน

คณะกรรมการบริหารมูลนิธิส่งเสริม ปุงเถ่ากง เชียงใหม่ ที่บริหารศาลเจ้าปุงเถ่ากงเชียงใหม่ชุดปัจจุบันเป็นสมัยทีี่่่ 6 โดยมีวาระ 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2554 ถึง 19 พฤศจิกายน 2556 โดยมีนายสวัสดิ์ เจริญสุข ผู้ตรวจตราสอดส่องศาลเข้า เป็นประธานกรรมการบริหารมูลนิธิฯ นางสาวสมจิตร บูรณุปกรณ์ เป็นผู้จัดการศาลเจ้า และรองประธานกรรมการบริหารมูลนิธิฯ

 

 

      
         นายสวัสดิ์ เจริญสุข
         ประธานกรรมการ

 

 

          
      นางสาวสมจิตร บูรณุปกรณ์
          รองประธานกรรมการ

 

 

    
      นายนพดล อานนทวิลาศ
       รองประธานกรรมการ

 

      
           นายเด็จชัด นิธิศญาณี
          รองประธานกรรมการ

 

           
       นางสมพร สุวรรณธนาทิพย์
          รองประธานกรรมการ

 

    
     นายวิโรจน์ เล็กกิจเจริญชัย
        รองประธานกรรมการ

 

     
        นายอารักษ์ ปักษาสวรรค์
          กรรมการและปฎิคม

 

      
      นางสาวนงลักษณ์ โตวิวัฒน์
         กรรมการและเลขานุการ

 

          
    นายสุวัฒน์ ตันติพันธุ์พิพัฒน์
     กรรมการและนายทะเบียน

 

      
        นายสมฤทธิ์ ชีวเกรียงไกร
               กรรมการ

 

      
     นางสุดาลักษณ์ เรี่ยวเธียรชัย
       กรรมการและเหรัญญิก

 

     
  นางสาววิไลลักษณ์ ตันฑเมืองยศ
              กรรมการ

 

      
      นายชัยสุคนธ์ สุนทรไพบูลย์
               กรรมการ

 

      
        นายสมบูรณ์ วิชชจุฑากุล
               กรรมการ

 

     
          นายวิสิทธิ์ วัฒนเชษฐ์
                กรรมการ